INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 29. juni 2021 kl. 19.00

Dagsorden iflg. vedtægterne.

1. Valg af dirigent og stemmetællere.
2. Formanden aflægger beretning om afdelingens arbejde.
3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab til godkendelse (ved godkendelse meddeles decharge).
4. Fastsættelse af kontingent (for 2022).
5. Indkomne forslag.
6. Valg.

a) Valg af kasserer for 2 år
Isa Rensby er på valg. Bestyrelsen indstiller Isa til genvalg.
b) Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år
Linda de Cort er på valg. Kenneth Poulsen er på valg.
Bestyrelsen indstiller Pia Ladewig og Kenneth som bestyrelsesmedlemmer.
c) Valg af 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år
Pia Ladewig er på valg. Charlotte Hansen er på valg.
Bestyrelsen indstiller Linda de Cort og Charlotte Hansen som suppleanter.
d) Valg af revisor for 2 år
Henrik Lund-Pedersen er på valg. Bestyrelsen indstiller til genvalg.
e) Valg af revisorsuppleant for 1 år.

7. Eventuelt.

Stemmeret på generalforsamlingen har: Personligt fremmødte aktive medlemmer af afdelingen, der var registret som medlem på indkaldelsestidspunktet og på forlangende kan fremvise dokumentation for betalt kontingent.

TILMELDING SKAL ske til bestyrelse@phkbh.dk senest tirsdag 22.juni 2021.

Forslag til punkt 5. der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest tirsdag 1.juni 2021 den kl. 18. – E-mail: formand@phkbh.dk.