Generalforsamling tirsdag d. 7. februar

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING
Tirsdag d. 7. februar kl. 19.00
I klubhuset, Kildedalsvej 5

Dagsorden iflg. vedtægterne.

 1. Valg af dirigent og stemmetællere.
 2. Formanden aflægger beretning om afdelingens arbejde.
 3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab til godkendelse (ved godkendelse meddeles decharge).
 4. Fastsættelse af kontingent (for 2024).
 5. Indkomne forslag.
 6. Valg.
 7. Valg af kasserer for 2 år
  Isa Rensby genopstiller
 8. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år
  Charlotte Hansen genopstiller,
  Jimmy Jensen genopstiller IKKE
 9. Valg af 1 til 2 bestyrelses suppleant(er) for 1 år
  Morten genopstiller
 10. Valg af revisorsuppleant for 1 år 
 11. Eventuelt.

Stemmeret på generalforsamlingen har:
Personligt fremmødte ”aktive medlemmer” af afdelingen, der var registret som medlem på indkaldelsestidspunktet og på forlangende kan fremvise dokumentation for betalt kontingent.

Forslag til punkt 5. der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest tirsdag den 17. januar kl. 19. – E-mail: formand@phkbh.dk

Smørrebrød.
Afdelingen byder som sædvanlig på smørrebrød til de fremmødte. Det kræver imidlertid at man senest den 3. februar har tilmeldt sig til smørrebrød til bestyrelse@phkbh.dk