§ 1 Bestyrelse:

  Stk. 1.
  Lokalafdeling København ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer. Formand, kasserer, sekretær og to bestyrelsesmedlemmer.
  Stk. 2.
  Bestyrelsen vælges på afdelingens årlige generalforsamling, og valget gælder for en periode af 2 år. Genvalg kan finde sted. Kun aktive medlemmer med min. 6 måneders medlemskab, kan vælges til bestyrelsen. Formanden afgår på lige år, kassereren afgår på ulige år. Formand og kasserer vælges direkte af generalforsamlingen. De øvrige medlemmer i en sådan turnus, at halvdelen af bestyrelsen er på valg hvert år. Bestyrelsen konstituerer sig med en sekretær, umiddelbart efter generalforsamlingen.
  Stk. 3.
  Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Over møderne føres der et beslutningsreferat, der efterfølgende kan godkendes pr. e-mail. Menige medlemmer har adgang til disse referater.
  Stk. 4.
  Bestyrelsen træffer beslutninger med simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed, er formandens stemme afgørende.
  Stk. 5.
  Afdelingen tegnes til daglig af formand og kasserer.

§ 2 - Generalforsamling:

  Stk. 1.
  Lokalafdelingen afholder ordinær generalforsamling hvert år inden udgangen af februar måned.
  Stk. 2.
  Generalforsamlingen indkaldes med mindst 4 ugers varsel, eventuelt gennem medlemsbladet. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes til formanden senest 3 uger før.
  Stk. 3.
  Dagsordenen skal mindst indeholde følgende:
     1. Valg af dirigent.
     2. Formanden aflægger beretning om afdelingens arbejde.
     3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab til godkendelse (ved godkendelse meddeles decharge).
     4. Fastsættelse af kontingent.
     5. Indkomne forslag.
     6. Valg.
        - Valg til bestyrelse iflg. vedtægterne
        - Valg af 1 bestyrelsessuppleant for 1 år
        - Valg af revisor for 2 år
        - Valg af revisorsuppleant for 1 år
     7. Eventuelt.

  Stk. 4.
  Bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling og skal gøre det, såfremt mindst 2/5 af afdelingens medlemmer, eller et flertal i bestyrelsen begærer det.
  Stk. 5.
  Stemmeret på generalforsamlingen har: Personligt fremmødte aktive medlemmer af afdelingen, der var registret som medlem på indkaldelsestidspunktet og på forlangende kan fremvise dokumentation for betalt kontingent.
  Stk. 6.
  Ændringer i lokalvedtægterne, skal godkendes med 2/3 stemmer på en generalforsamling, samt efterfølgende godkendes af hovedbestyrelsen.
  Stk. 7.
  Afdelingen kan nedlægges, såfremt der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling med dette ene emne på dagsordenen. Beslutning om nedlæggelse kræver mindst ¾ flertal blandt de fremmødte edlemmer.

§ 3 – Økonomi:
Stk. 1.
Generalforsamlingen fastsætter eget kontingent, for henholdsvis aktive og passive medlemmer. Bestyrelsen fastsætter træningsgebyrer og andre lokale gebyrer.

Stk. 2.
Kassereren er bemyndiget til at træffe beslutninger omkring udgifter og indkøb, der kan betegnes som værende inden for budgettet.

Stk. 3.
Kassereren kan sammen med formanden træffe beslutninger omkring udgifter og indkøb, der inden for en forsvarlig ramme overskrider et fastlagt budget. Disse beslutninger skal dog forelægges bestyrelsen på førstkommende bestyrelsesmøde.

Stk. 4.
Nedlægges afdeling, besluttes det på generalforsamlingen, hvorledes dens eventuelle midler skal anvendes.

§ 4 – Afdelingens opgaver:
Stk. 1.
Afdelingens opgave er at varetage hundearbejdet i overensstemmelse med hovedforenings formålsparagraf, herunder afholdelse af træning for medlemmer, afholdelse af kåring, konkurrencer m.v. samt i samarbejde med områdeledelsen at deltage i arbejdet med de fælles arrangementer.

Stk 2.
Bestyrelsen skal definere og publicere afdelingens retningslinjer for daglig benyttelse af klubhus og træningsfaciliteter, retningslinjer for træning og udbrede hovedforenings træningsfilosofi, samt retningslinjer for afdelingens pokaler og anden hæder.

Stk 3.
Afdelingen kan oprette lydigheds- og motivationshold, der ikke træner foreningens program, for ikke medlemmer og opkræve særskilt et træningsgebyr herfor.